Motywowanie do terapii

W „Przewodniku do pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi”  osobny rozdział poświęcono motywowaniu jako kluczowemu zagadnieniu w tworzeniu warunków do optymalizacji terapii. Wielu uzależnionych pacjentów trafia do placówek leczenia odwykowego pod naciskiem...

Lista wartości

Podkreśl ważne dla Ciebie wartości. przyjaźń, braterstwo, koleżeńskość, sympatia, przywiązanie, wzajemność dobroć, łagodność, subtelność, delikatność, czułość, opiekuńczość, troskliwość, empatia, wrażliwość, takt, dyskrecja, pokora, skromność, wdzięczność, radość,...

Planowanie zmiany

Kiedy pacjent, zgodnie z transteoretycznym modelem zmiany, znajduje się w fazie przygotowania, uświadomił już sobie negatywne konsekwencje swojego zachowania i zauważa, że zmiana tego zachowania przyniosłaby mu korzyści. Zbliża się proces planowania konkretnego...